Actualitat

Tornar a portada

Es recuperarà una part de la retallada del 2012 al personal docent

En aplicació del Decret Llei 4/2016, de 21 de Juny, el Departament d’Ensenyament ha comunicat als centres que té previst fer una regularització positiva a la nòmina del mes de novembre.
En aplicació del Decret Llei 4/2016, de 21 de Juny, el Departament d’Ensenyament ha comunicat als centres que té previst fer una regularització positiva a la nòmina del mes de novembre per un import igual al 21’81% de la quantitat que va descomptar a la nòmina del mes de desembre de 2012. Aquesta regularització no afectarà les bases de cotització del mes de novembre.

 

Hi ha dos casos:

 

1. Treballadors amb nòmina a pagament delegat

 

El Departament aplicarà la regularització a tot el personal que tingui nòmina el mes de novembre, incloses persones que gaudeixin del permís de maternitat. Els treballadors afectats pel descompte a la nòmina del mes de desembre de 2012, i que en el mes de novembre de 2016 no tinguin nòmina a pagament delegat, hauran de sol·licitar la devolució al centre. L’escola avançarà el pagament.

 

2. Treballadors amb nòmina a pagament directe

 

Un cop constatat que el Departament ha fet efectiva la regularització positiva als treballadors de pagament delegat, l’escola aplicarà el mateix criteri pel què fa als treballadors amb nòmina de pagament directe. En la mesura en que sigui possible, s’intentarà fer-ho efectiu el mateix mes d’aplicació o, com a molt tard, el mes següent.

 

Xavier Sanchís

Responsable del Departament Laboral


·